วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลทางเทคนิคของผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น IP Address คุกกี้ (cookies) อีเมล์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ บริษัทจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

บริษัทจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ
หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ บริษัทต้องควบคุมให้การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก็บรักษา หรือเมื่อเกินความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

www.thaireinnovation.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน www.thaireinnovation.com
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน www.thaireinnovation.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ www.thaireinnovation.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง www.thaireinnovation.com จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคุล

บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด

48/24 ชั้น 6 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9:00 น. – 17:30 น.

อีเมล dpo@thaireinnovation.com